Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

Visioner & MålVision

Gustaf Adolfsskolan – för barnen i centrum

Du som elev ska äga din framtid

Bli ditt bästa jag


Mål för eleverna 2018

1.      Ökad måluppfyllelse i alla ämnen genom att lärarna ger en likvärdig bedömning (IST).

2.      Lärandet ska vara synligt, genom att varje elev känner till kunskapskraven inom det aktuella arbetsområdet (LPP).

3.      Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas i sitt lärande. Varje elev träffar sin mentor och har kontinuerliga mentorssamtal, vilka dokumenteras.

4.      Ökad jämlikhet. Skolan erbjuder mellanmål och läxhjälp till alla elever i åk 4-6 i Läxklubben.

5.      Ökad trygghet och studiero. Skolans ordningsregler och Likabehandlingsplan presenteras av Trygghetsteamet på ett lättförståeligt sätt.

6.      Studie- och yrkesvägledning ges kontinuerligt genom att integreras i undervisningen under hela skoltiden. Arbetet dokumenteras i skolans SYV-plan.

7.      Främjande och förebyggande arbete för att skapa en vi-känsla och trygghet genom rastaktiviteter och Unga Ledare.


Mål för personalen 2018

1. All personal ska utöka sin kunskap och få fler verktyg för att kunna individualisera undervisningen inom klassens ram. Utbildning i NPF samt inom Specialpedagogik för lärande säkerställer att elevhälsoarbetet ännu tydligare börjar i klassrummet. Pedagogens och lärarens viktiga uppdrag är att utgå från varje individs nuläge och förutsättningar och fortsätta undervisa därifrån. Vi strävar efter en förbättrad studiero och elevens upplevelse av att vara delaktig i sitt eget lärande. Fler elever ska nå målen.
2. Ökad samsyn inom bedömning och pedagogiskt arbete.  Forskning och beprövad erfarenhet inom området god undervisning ligger till grund för kollegiala träffar. Lärare är medvetna om varje elevs progression i lärandet och kommunicerar det med eleven under kontinuerliga mentorssamtal. Lärare samplanerar och besöker varandras lektioner för att utveckla en större samsyn gällande synligt lärande och bedömning. I medarbetarsamtalet fokuseras på möjligheter att utveckla undervisningen genom auskultationer, LPP:er och skattningar.
3. Fördjupa kunskap om organisation, ansvarsfördelning och förväntningar på olika roller för personalen. Team-lärare och olika arbetsgrupper ska effektivisera sitt gemensamma arbete med kontrakt och check-listor. Personalhandboken beskriver organisationen och ligger till grund för alla processer.